Monday, 29 January 2018

Czechoslovakia partnership circle paradox

It's about circle in which romantic relationships are turning. Explanation of this paradox is based on my observation people and their relationships during long years. From observation I can say the main affected age group is young adult people, we can say between 20 and 35 years. It happens at least last 10 years. I don't know how this circle begins, but I'll explain how looks, how works.Because we are talking about circle, there is no start place for our explanation. I'll just choose one phase from it. Let's begin with relationship.

Woman is in relationship with a man, which doesn't act nicely against her. Despite of his behaviour she allows him everything and she excuse that with saying "I love him" or at least "I like him". After all this relationship doesn't have long term duration and it will end (usually we are talking about months, but in some occasions I saw years). What happen after separation we need to split by gender.

First, man, he is usually "hard to teach" being, because he has own pride, he can't admit a mistake and he is staying same person. There is nobody who can instruct him to better path and for sure he will find another victim, who let's get it by his sweet words. He is going into next relationship, where he behave same way. And here our circle is closed.

Woman circle is bigger. After break up she starts saying "I'll never have anything with anybody like him". She wants decent man with good heart. IF she will meet this type of person, usually she thinks about him as a boring or uninteresting. He is staying only in friendzone for her. In second variant she thinks about herself, she is not good enough for him. Her self confidence suffered from bad relationships and she lost a faith, there is still good men. Sooner or later she will meet the first mentioned variant of man, that bad one, not right and rude. However she let's get seduce from him and she is staying in her circle.

About situation when they create a child I'm not going to write. Then everything is more complicated.

How neutralize this paradox? How to jump out from circle? All weapons are holded by woman. Let's look on this by psychologic. If the woman have sex with a man in first few dates, she can't figure out what is his point, what type of man he is. Her advantage is option to say "no" and she can setup borders and filter man variants. By this way she will know what she needs to know.

What about man circle? Usually men in this circle are comfortable with it, suits them. But if more women jump out from their circle, there will be not enough options for this men types. Necessarily they will need to change.[Slovak version]
Paradox - Československý vzťahový kruh

Jedna sa o kruh, v ktorom sa točia romantické vzťahy. Vysvetlenie tohoto paradoxu je založené na mojich pozorovaniach ľudí a ich vzťahov počas dlhých rokov. Z pozorovaní sa to týka hlavne vekovej skupiny mladých dospelých ľudí, povedzme 20 až 35 rokov. Deje sa to minimálne posledných 10 rokov. Neviem ako tento kruh vznikol, ale vysvetlím ako vyzerá, ako prebieha.


Keďže sa jedná o kruh, nie je možné začať od začiatku. Proste skočíme do niektorej fázy. Začneme vzťahom.

Žena je vo vzťahu s mužom, ktorí sa ku nej nechová slušne. I napriek jeho správaniu mu dovolí všetko možné, lebo to odôvodňuje tým, že ho ľúbi, alebo miluje. Nakoniec to ale nemá dlhé trvanie (väčšinou mesiace, v niektorých prípadoch som dokonca videl roky) a vzťah sa rozpadne. Čo nasleduje po rozchode si musíme rozdeliť podľa pohlavia.

Väčšinou muž je tvor ťažko poučiteľný, lebo má svoju hrdosť, nevie si priznať chybu a v podstate ostáva rovnaký. Nemá ho kto usmerniť a určite sa nájde ďalšia obeť, ktorá sa nechá zviesť jeho sladkými rečami. Dostáva sa do ďalšieho vzťahu, kde sa chová úplne rovnako. A tým sa uzatvára jeho kruh.

U ženy je tento kruh väčší. Po rozchode začne tvrdiť, že už nikdy s takýmto typom muža nechce nič mať. Že chce slušného muža s dobrým srdcom. Ak takého muža aj stretne, tak obyčajne ho považuje za nudného alebo nezaujímavého. Takže pre ňu ostáva maximálne kamarátom. Prípadne druhý variant je, že si myslí, že pre neho nie je dosť dobrá. Jej sebavedomie utrpelo zlými vzťahmi a stratila vieru, že existujú aj dobrí muži. Skôr či neskôr zase stretne prvú spomínanú verziu muža, toho zlého, nesprávneho a nevychovaného. U neho sa pravdaže nechá zviesť a tak sa zase naďalej točí vo svojom kruhu.

Variant, kedy sa im podarí stvoriť dieťa nebudem rozvíjať. Vtedy sa všetko komplikuje.

Ako sa dá tento paradox neutralizovať? Ako vyskočiť z toho kruhu? Všetky zbrane majú v tomto prípade v rukách ženy. Treba sa na to pozrieť z psychologického hľadiska. Ak žena má sex s mužom už v prvých stretnutiach, tak nemôže zistiť o čo konkrétnemu mužovi ide. Jej výhoda je, že môže povedať "nie" a tým dokáže nastaviť hranice a filtrovať typ muža. Takýmto spôsobom bude vidieť o čo mu ide.

A čo s mužovým kruhom? Tím, ktorí v tomto kruhu sú to štandardne nevadí, skôr vyhovuje. Ale keď viac žien zo svojho kruhu vyskočí, tak nezostane dostatok možností pre tento typ mužov a nevyhnutne sa budú musieť tiež zmeniť.

No comments:

Post a Comment